OBYTNÉ A SKLADOVÉ KONTEJNERY

PRONÁJEM OBYTNÝCH A SKLADOVÝCH KONTEJNERŮ

Chci více informací

O nás

Společnost PROFO MONTÁŽE CZ, s.r.o. poskytují komplexní služby v oblasti pronájmu obytných a skladových kontejnerů.

Produkty

  • Obytný kontejner o rozměrech 2,5 x 6 m nebo 3,0 x 6,0 m

  • Obytný kontejner DUO o rozměrech 5,0 x 6,0 m.

  • Skladový kontejner o rozměrech 2,5 x 6 m

  • Přeprava kontejnerůSlužby

Kontejnery nabízíme k pronájmu včetně dopravy na místo určení.

Všeobecné podmínky

Nájemce je povinen neprodleně oznámit poškození či ztrátu předmětu pronájmu pronajímateli, nájemce je povinen jednat tak, aby k poškození či ztrátě předmětu pronájmu nedošlo.

Doba pronájmu končí uplynutím 7 dnů ode dne, kdy ze strany nájemce bude pronajímateli doručena žádost o ukončení pronájmu, není-li sjednáno jinak. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, nájem se sjednává na dobu neurčitou.

Nájemné bude účtováno v případě nájmů trvajících měsíc a déle k poslednímu dni v měsíci, v ostatních případech ke dni ukončení nájmu. Pokud se nájemce ocitne v prodlení s úhradou ceny pronájmu, je pronajímatel oprávněn požadovat na nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že tímto ujednáním není dotčeno právo domáhat se náhrady škody. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které v budoucnu vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodcovské asociace, IČ: 26565528. Ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., v platném znění, se smluvní strany dohodly na tom, že rozhodce bude v řízení postupovat podle ustanovení Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení vydaných Rozhodcovskou asociací ve znění účinném ke dni sjednání této rozhodčí doložky, se kterými se smluvní strany seznámily, souhlasí s nimi, a považují je za nedílnou součást této rozhodčí doložky, a které jsou zveřejněny na internetové adrese www.rozhodci-arbitri.cz.

Kontakt

PROFO MONTÁŽE CZ s.r.o.

Sídlo společnosti Orlovská 978/22
712 00 Ostrava-Muglinov

E-mail:
info@iprofo.cz
Web:
www.iprofo.cz
Obchodní oddělení
Tel.:
+420 733 759 100

Máte dotaz? Napište nám

Firma (Jméno):
E-mail:
Telefon:
Váš vzkaz: